Nieuws kerkenraad Nieuws kerkenraad
Samen bouwen,               
kerk voor het dorp

Solidariteit: we zijn er voor elkaar!     


Geacht gemeentelid,                                                                               Mei 2024

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Waar wij God en elkaar ontmoeten. Waar we in gesprek kunnen gaan met elkaar, kunnen luisteren en ook in actie kunnen komen, van betekenis kunnen zijn voor onze medemens, dichtbij en ver weg.

Gezamenlijk zetten wij ons in om een levendige en uitnodigende gemeente te zijn, met ontmoeting en verbindende activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de ‘Groet en Ontmoet’ koffie inloopochtenden, bijeenkomsten georganiseerd door de werkgroep bezinning en inspiratie, bezoekwerk en persoonlijke contacten, diaconale projecten, wijkbijeenkomsten, het bijbelleesuurtje, het jaarlijkse kerkreisje, Feest van de Geest, de Cantorij en de verjaorsvesite voor alle 80+ bewoners van onze dorpen. Prachtige voorbeelden van gemeente-zijn!


Lees verder volledige brief...(in pdf). 

---------------------------------------------------------------


Kerkenraadsleden namen afscheid,
Jaap Ruiter onderscheiden met de insigne van de ‘Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland’.
In het bijzijn van vele gemeenteleden werd er zondag 21 april afscheid genomen van een aantal kerkenraadsleden. Tijdens de dienst werden ze zo dat heet uit hun ambt ontheven en aan het einde van de dienst werden ze toegesproken door de vice-voorzitter van de kerkenraad Roelof Bolding,  diaken Martha Pluim en scriba Peter Sminia.
De afscheidnemende leden zijn: Immy Zuidema-van der Laan, Corrie Timmer-van Noordenberg, Helene de Muij-Fleurke, Riemie Godeschalk-Dijkstra,  Annie Mulder, Ina Grit-Lip en Jaap Ruiter. Daarnaast werd Gerry Kasper-Holwerda in deze dienst bevestigd als ouderling kerkelijk werker.
Roelof Bolding richtte het woord eerst tot de dames Immy Zuidema-van der Laan, Corrie Timmer-van Noordenberg en Helene de Muij-Fleurke. De drie dames hadden iets gemeen, namelijk alle drie hebben de functie van scriba bekleed.


foto, v.l.n.r. Immy, Helene en Corrie

Roelof begon zijn dankwoord met een citaat van de PKN over de functie van scriba:
Scriba zijn is de functie in de kerkenraad waardoor je overzicht hebt en van alles op de hoogte bent. Als de scriba de taak op de juiste manier vervult, zorgt zij/hij ervoor dat de kerkenraad optimaal functioneert ten dienste van de gemeente. Door duidelijkheid, verbinding en samenwerking orden je het gemeente-zijn.
Deze definitie is volledig van toepassing op deze afscheid nemende dames.

Immy Zuidema-van der Laan,
is lange tijd, 16 jaar, lid geweest van de kerkenraad. Ze stond mede aan de basis van de samenwerking tussen beide kerken. Daarnaast is ze op vele terreinen actief geweest, o.a. als scriba, het bezoekwerk, gespreksgroepen, ‘Feest van de Geest’, morgengebed, Taizediensten. ‘Je hield van verdieping in geloofszaken en je hebt aan vele facetten van het kerkelijk leven meegedaan. Waarvoor alle lof’, aldus Roelof Bolding.

Corrie Timmer-van Noordenberg,
bevestigd op 8 mei 2022, maar was daarvoor ook al actief binnen de kerk. Vanwege een verhuizing naar elders stopte ze als scriba. Eigenlijk was haar afscheid al vorig jaar gepland, maar ze kreeg corona en kon dus niet komen. Vandaar nu dit late afscheid.
Corrie heeft vanaf het begin meegewerkt aan de samenwerking van beide kerken. Eerst in de Voorbereidingscommissie Samenwerking in 2018, daarna in de SCC Samenwerk Coördinatie Commissie. ‘Corrie was altijd bereid tot het maken van notulen, die er zeer gedegen en verzorgd uit zagen. Dank voor je inzet en betrokkenheid’, aldus Roelof.


Helene de Muij-Fleurke,
werd in oktober 2019 bevestigd als diaken voor de destijds nog Hervormde Gemeente Dwingeloo. Als diaken was Helene actief in de organisatie van ‘Groet en Ontmoet,  en binnen de sollicitatiecommissie kerkelijk werker.  Op 1 augustus 2023 nam Helene het scribaat over van Corrie.
De fusie vergde heel veel vergadertijd, overleg met diverse personen, documenten maken, kopiëren, mailen, bellen. Kortom, een hectische tijd waar ze de kerkenraad door heen heeft geloodst. ‘Opvallend daarbij was haar deskundigheid op het gebied van archiefbeheer’, aldus Roelof.
Op 29 december was het zover en konden op de grens van Diever en Dwingeloo langs de Drentse hoofdvaart, met ‘uitzicht’ op beide kerktorens alle handtekeningen worden gezet. Ook Helene, hartelijk dank.
Roelof besloot, ‘dat jullie alle drie met goede herinneringen mogen terug kijken op een boeiende, inspirerende periode waarin veel is gebeurd.
 Hierna gaf hij het woord aan Martha Pluim. Martha sprak Annie Mulder en Ina Grit-Lip toe.

Annie Mulder,
eeft ook lange tijd als ouderling in de kerkenraad gezeten. Zij was actief met en in het bezoekwerk, het morgengebed en vele andere zaken, waaronder het volgen van de cursus ‘leiden van uitvaartendiensten door gemeenteleden’, een speciale taak binnen de kerkgemeente. Annie verdwijnt niet helemaal uit het zicht maar blijft werkzaamheden, o.a. bezoekwerk. doen. Dank voor alles

Ina Grit-Lip,
diaken werd geprezen om haar zorgvuldige en praktische werkwijze. Martha noemde haar de ‘stille kracht’ binnen de diaconie. Ook Ina was betrokken bij talloze activiteiten, waaronder ‘de verjoarsvesite’ en ‘Groet en ontmoet’. Ook Ina verdwijnt niet uit beeld. Zo blijft ze nog actief bij de laatstgenoemde activiteit. Ook Ina, dank voor alles.

Daarna gaf Martha het woord aan scriba Peter Sminia. Hij richtte het woord tot aftredend ouderling-kerkrentmeester
                                                                                                   foto, v.l.n.r. Jaap, Ina, Annie en Roelof           

Jaap Ruiter

‘Na 24 jaar trouwe dienst voor de kerk neem je vandaag afscheid. Terugkijkend over die lange periode heb je ongelofelijk veel werk verzet.
Een aantal dingen wil ik noemen:
Jouw tomeloze inzet voor de inkoop van het Nieuwe Liedboek, in 2013. Jij hebt dat toen allemaal geregeld voor zowel de kerk in Diever als in Dwingeloo. Dat was een flinke klus, in jouw eigen woorden, ik citeer:
 ‘Als ik had geweten wat me allemaal te wachten stond zou het maar zo kunnen zijn geweest dat ik er niet aan was begonnen! Maar de aanhouder wint altijd. Ik houd vol’!


foto: Roelof spelt Jaap de insigne op.

Jarenlang was jij de bekwame en bevlogen voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Het waren goed gestructureerde, vruchtbare en plezierige vergaderingen. In de discussies was je niet altijd gemakkelijk te overtuigen, maar wel bereid tot compromis. Ook liep je niet voorop in de samenwerking met Dwingeloo, maar hebt het samengaan tot één gemeente nu helemaal omarmd.
Je bent altijd trouw lid geweest van de kerkenraad, je bezocht de ringvergaderingen, de gezamenlijke vergaderingen van de kerkrentmeesters uit Westerveld, jij onderhield contacten met de organisten, de kosters, en ook met de monumentenwacht, de gemeente Westerveld, de Stichting Vrienden van de Oude Kerk en ging altijd naar allerlei bijeenkomsten in de regio.
Je was, je bent, heel vaak hier in de Pancratiuskerk te vinden, voor allerlei onderhoudsklusjes.

Ik denk aan de geluidsinstallatie, het lastig afstellen van de microfoon en de headset met de akoestiek van deze kerk. Ik kan me jouw verzuchting nog herinneren toen Daan Bargerbos aantrad als predikant:  je zei toen: als hij spreekt gaat het goed, maar als hij dan ook nog gaat zingen……………..

Ik noem de zeer succesvolle aktie “Maak de kerk blij, koop een lei”

Het groene boekje met wetenswaardigheden over de Pancratiuskerk, jij hebt dat samengesteld. Hartelijk dank daarvoor!

Vervolgens liet Peter Jaap een afbeelding zien, met de vraag aan Jaap: wie is deze jongeman? Dit is Pancratius. Hij werd geboren in het jaar 290. Op jonge leeftijd kwam hij in het Romeinse keizerrijk terecht, rond het jaar 303, op het hoogtepunt van de christenvervolging.
Pancratius ging zijn eigen weg, en met het geld, het vermogen, wat hij van zijn ouders had geërfd hielp hij zoveel mogelijk christenen. In de leeftijd van 14 jaar werd hij om zijn geloofsovertuiging in het openbaar onthoofd.
Pancratius wordt herinnerd om zijn standvastigheid, zorgvuldig beheer van het geld en is de patroon van de trouw aan de eed: ook aan de ambtseed. Ik zie dan ook heel veel gelijkenis tussen Pancratius en Jaap!

De Kerkenraad is je zeer dankbaar voor al het werk wat je al die jaren met enthousiasme,
passie en gedrevenheid hebt verricht voor de kerk, voor onze gemeente.

En vervolgens gaf Peter weer het woord aan Roelof Bolding en deze kwam met een verrassing. Jaap werd onderscheiden met de zilveren insigne en bijbehorende oorkonde van de ‘Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland’. Zichtbaar emotioneel werd hem de insigne door Roelof opgespeld.


Alle afscheidnemende kerkenraadsleden kregen een boeket bloemen en een prachtige schaal aangeboden.
Ook waren er bloemen voor Riemie Godeschalk-Dijkstra, voorzitter van de kerkenraad en Gerry Kasper-Holwerda, kerkelijk werker. 
Onder het genot van een kop koffie / thee met iets lekkers werd de morgen afgesloten.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even voorstellen: Gerry Kasper-Holwerda, nieuwe kerkelijk werker

Mijn naam is Gerry Kasper-Holwerda en ben vanaf 1 april 2024 als kerkelijk werker verbonden aan uw gemeente.
Een klein gedeelte uit mijn levensverhaal vertelt dat wij vanaf 1975 - naar alle tevredenheid - in Staphorst wonen.
Bijna 20 jaar was ik werkzaam in de wijkverpleging in Staphorst en Rouveen en werd regelmatig naar andere werkgebieden uitgezonden. Het gebied strekte zich uiteindelijk uit tot aan de Duitse grens. Na vele bijscholingen voor de lichamelijke en mentale zorg voor de medemens, had ik behoefte om een andere richting te kiezen.

Mijn wens was om een studie te volgen waar het geestelijke welzijn van de mens op de eerste plaats kwam.
In 1996 besluit ik om een studie te volgen voor geestelijk verzorger. Daarvoor was het nodig om eerst de opleiding tot kerkelijk werker te volgen aan Windesheim in Zwolle. Na de opleiding voor Godsdienst en Levensbeschouwing begon de universitaire studie tot Geestelijk Zorgverlener aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen. Verschillende opleidingen volgden om meer kennis en inzicht te krijgen in het mentale en geestelijke welbevinden van de mens. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen werd de opleiding  “Ethiek en morele waarden in zorg en maatschappij” aangeboden en deze wilde ik graag volgen. De opleiding aan de universiteit in Kampen werd even stilgelegd.

In 2008 heb ik mijn studie in de geesteswetenschappen aan de PTHU afgerond. Als geestelijk verzorger heb/had ik ondertussen ruime ervaring in het begeleiden van mensen met uiteenlopende levens- en zingevingsvragen. Dit inspireerde mij om een eigen praktijk te beginnen met de missie: 'het er-zijn voor de ander'. Immers, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging zijn er vragen over de zin van het bestaan.

In verpleeghuis Myosotis in Kampen kreeg ik mijn eerste functie als geestelijk verzorger. Het was een mooie en inspirerende tijd. Helaas stond er iedere dag file bij Zwolle en deze werd elke dag langer. Ik besloot om een functie in het noorden van het land te gaan zoeken. Zo kwam ik als geestelijk verzorger terecht in het UMC in Groningen en vervolgens bij zorginstellingen bij Noorderbreedte en Zorgkwadrant Friesland Oost. Naast deze functie was ik als Ethicus verbonden aan meerdere instellingen om ethische en morele dilemma’s  bespreekbaar te maken.

De laatste jaren ben ik als geestelijk verzorger c.q. kerkelijk werker werkzaam geweest bij de Protestantse Gemeente in Twello, Ureterp en Wapserveen.
Vanaf 1 april a.s. dus een nieuwe start als kerkelijk werker bij de Hervormde Gemeente in Diever en Dwingeloo.
Met ds. Daan Bargerbos en meerdere kerkenraadsleden van uw gemeente heb ik ondertussen kennis gemaakt. Voor de toekomst hoop ik voor u en jou er “te zijn” in tijden van onrust, zorg, rouw of verdriet. Of gewoon “zomaar” voor een ontmoeting.

Met een hartelijke groet,                                  
Drs. Gerry Kasper-Holwerda

----------------------------------------

Van samenwerken naar samen gaan, een historische gebeurtenis


Foto: Voorzitter Riemie Godeschalk en waarnemend voorzitter Roelof Bolding met de getekende akte van samengaan

De Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo zijn één hervormde gemeente geworden, Hervormd Diever-Dwingeloo. 
Beide gemeenten waren te klein om nog zelfstandig een toekomst te hebben en zijn samen op pad gegaan, eerst samenwerking en nu samengaan.
Na jaren intensief hier aan gewerkt te hebben werd op zondag 14 januari 2024 tijdens een feestelijke dienst de ‘akte van samengaan’ getekend en het samengaan gevierd.
Ds. Daan Bargerbos ging in zijn preek in op de belangrijke punten bij het samengaan, zoals verbinding, het delen en het durven. Zijn feestelijke preek werd ondersteund met een ‘preekbingo’, waarbij alle aanwezigen woorden en zinssneden uit de preek op een bingovel weg konden strepen. Bij een volle kaart zou men geen bingo, maar amen roepen. En laat dat nou bij een ieder na het laatste woord van de preek zijn.
Peter Huisman, woordvoerder van de voorbereidingscommissie, ging in het kort de elementen van de procesgangen bij langs, waarbij hij o.a. de verschillen en overeenkomsten kenschetste tussen kerk en bedrijf.
Elly Bolding en Ina Lubbers vertelden in een interview op een luchtige manier over de ‘grote’ verschillen tussen de ‘Dwingelers en Dieversen’ die overwonnen zijn of nog moeten worden overwonnen. Maar met de positieve gedachte van ‘kom over de brug’ moet dat wel gaan lukken.
Voorzitter Riemie Godeschalk schetste in haar speech het grote belang van het samengaan van beide gemeentes.
Veel lof was er voor Jenneke Span, procesbegeleider, Helene de Muij-Fleurke, scriba en Peter Huisman voor het vele werk wat ze hebben gedaan. Als dank kregen zij een bos bloemen aangeboden.
Muzikale medewerking werd verleend door Geert Jan Pottjewijd op het orgel en de PancratiusCantorij o.l.v. Esther de Vos. Zij zongen o.a. een zeer toepasselijk lied van Daniël Lohues, ‘Als de liefde maar blijft winnen’, met begeleiding van Philine Coops op piano.
De mooie feestelijke dienst werd afgesloten met gezamenlijk koffie drinken en met een lekkere traktatie.

Foto: Elly Bolding en Ina Lubbers vertellen over de Dwingelers en Dieversen, interviewer: Peter Huisman.
terug