Kerkenraad Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Deze bestaat uit:
  • Ouderlingen: zij dragen zorg voor het welzijn van de gemeente.
  • Ouderling-kerkrentmeesters: zij beheren het gebouw en de financiën.
  • Diakenen: zij houden zich bezig met de zorg voor de medemens, dichtbij en ver weg.
  • De predikant: draagt zorg voor de eredienst, het pastoraat en coördineert de activiteiten.

Predikant:                ds. Daan Bargerbos, predikant@hervormddieverdwingeloo.nl
Kerkelijk werker:  
     mw. Lieke Versluis, kerkelijkwerker@hervormddieverdwingeloo.nl

Procesbegeleider samenwerking
Diever - Dwingeloo:
mw. Jenneke Span


 
 Samenstelling kerkenraad Diever
 
  Moderamen:

  mw. R. Godeschalk-Dijkstra (voorzitter)
 
voorzitterdie@hervormddieverdwingeloo.nl
  mw. C. Timmer (scriba)
  scribadie@hervormddieverdwingeloo.nl
  mw. M. Pluim 
  ds. D. Bargerbos

 
  Ouderlingen:
  
ouderlingendie@hervormddieverdwingeloo.nl
  mw. I. Zuidema-van der Laan
  mw. A. Mulder
  mw. G. Oosterveld
  mw. E. de Jonge
  mw. F. van der Plas-Koerts (bijzondere
  opdracht)

 
  Ouderling-kerkrentmeesters:
 
kerkrentmeestersdie@hervomrddieverdwingeloo.nl
  dhr. J. Ruiter (voorzitter)
  mw. R. Godeschalk-Dijkstra
  dhr. P. Sminia

 

  Diakenen: diaconie@hervormddieverdwingeloo.nl
  mw. M. Pluim
  mw. L. Stille
  mw. I. Grit-Lip
  dhr. T. Oosterloo
  mw.  A. Kok-van Dijk (bijzondere opdracht) 
 Samenstelling kerkenraad Dwingeloo
 
  Moderamen:

  dhr. R.M. Bolding (interim-voorzitter)
 
voorzitterdwi@hervormddieverdwingeloo.nl
  mw. T. Nieuwenhuis (scriba)
  scribadwi@hervormddieverdwingeloo.nl
  dhr. G. de Roo
  ds. D. Bargerbos


  Ouderlingen:
 
ouderlingendwi@hervormddieverdwingeloo.nl
  dhr. M. Nijzingh
  mw. T. Nieuwenhuis
  dhr. P. Huisman


  Kerkrentmeesters:
  kerkrentmeestersdwi@hervormddieverdwingeloo.nl
  dhr. R.M. Bolding
  dhr. G. de Roo
  dhr. H. Tenkink


  Diakenen: diaconie@hervormddieverdwingeloo.nl
  mw. B. Bruins
  mw. H. de Muij
  
 
terug