College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Samen bouwen,               
kerk voor het dorp

De kerkrentmeesters zorgen voor de materiële zaken van de gemeente. Kort gezegd: het kerkgebouw en de financiën. De uitgaven betreffen met name de kosten van de predikant, de kerkelijk werker en de exploitatie en het noodzakelijke onderhoud van onze historische kerkgebouwen. Voor het in stand houden van beide kerkgebouwen, de Pancratiuskerk in Diever en de Nicolaaskerk in Dwingeloo, wordt jaarlijks het nodige werk uitgevoerd, het ene jaar zichtbaarder dan het andere jaar.
Beide kerken zijn een monument en ontvangen jaarlijks een onderhoudsrapport van de Monumentenwacht.
De Nicolaaskerk is het afgelopen jaar ingrijpend verbouwd en het orgel is gerestaureerd. Er is een vergaderruimte bijgebouwd, de ingang is verplaatst naar onder de toren. Ook is er een sanitair ruimte bijgebouwd. De kerkzaal is opnieuw ingericht en er is ook een keukentje gekomen. 

Voor de Pancratiuskerk zijn het afgelopen jaar de grootste uitgaven geweest:
  • de noodzakelijke vervanging van de 21 jaar oude verwarmingsketel van de vloerverwarming
  • en de geluidsinstallatie is grotendeels vervangen, waarbij er meer en betere speakers zijn aangebracht in de kerk.
Naast de kerkdiensten zijn beide kerken ook voor andere doeleinden (zoals bijv. concerten, exposities) te huren.

Voor 2023 staat o.a. op het programma:

Pancratiuskerk Diever
  • Vervanging van de leien van het kerkdak
    (het betreft hier een grote investering waarvoor subsidie is ontvangen van o.a. de provincie Drenthe. Verder neemt ook de Stichting Vriende van de oude kerk te Diever een deel van de kosten voor haar rekening)
  • Enkele kleine reparatie- en schilderwerkzaamheden.
Nicolaaskerk Dwingeloo:
  • Afronden van de verbouwing van de kerk
  • Enkele kleine onderhoudswerkzaamheden
    (deze werkzaamheden worden deels bekostigd door de SIM-subsidie (Subsidie instandhouding monumenten en deels door een bijdrage van de steunstichting Sint Nicolaaskerk).
Contact
U kunt de kerkrentmeesters bereiken via het volgende mailadres: kerkrentmeesters@hervormddieverdwingeloo.nl

Ledenadministratie
De ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. Een goede ledenadministratie is belangrijk, zeker als het om het benaderen van nieuw-ingekomen en het bezoeken van gemeenteleden gaat.
Omdat verhuizen, geboorte,  trouwen of overlijden niet meer automatisch naar de plaatselijke kerkelijke gemeente wordt doorgegeven vragen wij u vriendelijk eventuele wijzigingen bij de ledenadministratie te melden? 
Met het oog op de in de toekomst te versturen digitale nieuwsbrief, worden ook e-mailadressen in de ledenadministratie opgenomen. Mocht u een e-mail adres hebben of willen wijzigen, dan ontvangen we die graag.
De ledenadministratie wordt verzorgd door mw. Ellen Bijman-Kiers en mw. Henny Steenge. Ze zijn bereikbaar via het mailadres: ledenadministratie@hervormddieverdwingeloo.nl.


De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming): De ledenregistratie van de Protestantse kerk voldoet aan de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betreft de techniek, de inhoud en de toegang van de gegevens is het systeem veilig en worden niet meer gegevens geregistreerd dan onder de wet is toegestaan.
 
terug