Vaste orde van dienst Vaste orde van dienst
zondagse vieringen Hervormde gemeente Diever - Dwingeloo
 
 
 • Voorbereiding

  Orgelspel
  Klokgelui
  Binnenkomst ambtsdragers
  Welkom


  (Gemeente gaat staan)
  Aanvangslied / Introïtuspsalm
  (al dan niet gezongen)

  Bemoediging en drempelgebed
  (morgen)lied

  (Gemeente gaat zitten)

  Smeekgebed
  + Kyrie eleison / Heer, ontferm U
  Loflied (behalve in de Addvents-
  en de 40-dagentijd)

   
 • De Heilige Schrift

  Groet
  V   De Heer zal bij u zijn
  A   de Heer zal u bewaren

  Gebed van de zondag


   
         
          Eerste lezing / lezing Oude Testament
          Lied / antwoordpsalm

          Tweede lezing / Evangelielezing
           Lied / Schriftacclamatie

           Uitleg en Verkondiging

           Muziek

           Lied / Credo

 
 • Gebeden en gaven

  (Gedachtenis van overledenen)
  De voorbede
  Acclamatie
  Stil gebed en Onze Vader

  Mededelingen en collecte

  Slotlied

  Wezending en zegen
  afgesloten met gezongen Amen

  Orgelspel

   
terug